欢迎访问马一顺的博客

必背古诗80首(拼音)

 

第一组

1(jiāng) (nán)   (汉乐府(hànyuèfǔ))

(jiāng) (nán) (kě) (cǎi) (lián)(lián) (yè) (hé) (tián) (tián)

(yú) (xì) (lián) (yè) (jiān)(yú) (xì) (lián) (yè) (dōng)

(yú) (xì) (lián) (yè) 西(xī)(yú) (xì) (lián) (yè) (nán)

(yú) (xì) (lián) (yè) (běi)

 

2(dēng) (guàn) (què) (lóu)

  ((táng))王之涣(wángzhīhuàn)

(bái) (rì) (yī) (shān) (jìn)(huáng) (hé) (rù) (hǎi) (liú)

(yù) (qióng) (qiān) (lǐ) (mù)(gèng) (shàng) (yī) (céng) (lóu)

 

3(jiǔ) (yuè) (jiǔ) (rì) (yì) (shān) (dōng) (xiōng) (dì)    (táng)王维(wángwéi)

(dú) (zài) (yì) (xiàng) (wéi) (yì) (kè)

(měi) (féng) (jiā) (jié) (bèi) (sī) (qīn)

(yáo) (zhī) (xiōng) (dì) (dēng) (gāo) (chù)

(biàn) (chā) (zhū) (yú) (shǎo) (yī) (rén)

4(wàng) (tiān) (mén) (shān)      (táng)(lǐ) (bái)

(tiān) (mén) (zhōng) (duàn) (chǔ) (jiāng) (kāi)

(bì) (shuǐ) (dōng) (liú) (zhì) (cǐ) (huí)

(liǎng) (àn) (qīng) (shān) (xiāng) (duì) (chū)

(gū) (fān) (yī) (piàn) (rì) (biān) (lái)

 

5(yóu) (zǐ) (yín) 

(táng)(mèng) (jiāo)

(cí) (mǔ) (shǒu) (zhōng) 线(xiàn) (you) (zǐ) (shēn) (shàng) (yī)

(lín) (xíng) (mì) (mì) (feng)(yì) (kǒng) (chí) (chí) (guī)

(shuí) (yán) (cùn) (cǎo) (xīn)(bào) (dé) (sān) (chūn) (huī)

 

6(yì) (jiāng) (nán)          ((táng))白居易(báijūyì)

(jiāng) (nán) (hǎo)

(fēng) (jǐng) (jiù) (céng) (ān)

(rì) (chū) (jiāng) (huā) (hóng) (shèng) (huǒ)

(chūn) (lái) (jiāng)(shuǐ) 绿(lǜ) (rú) (lán)

(néng) (bú) (yì) (jiāng) (nán)

7(qīng) (míng)    ((táng))杜牧(dùmù)

  (qīng) (míng) (shí) (jié) (yǔ) (fēn) (fēn)

(lù) (shàng) (xíng) (rén) (yù) (duàn) (hún)

(jiè) (wèn) (jiǔ) (jiā) (hé) (chù) (yǒu)

(mù) (tóng) (yáo) (zhǐ) (xìng) (huā) (cūn)

 

8(shū) (hú) (yīn) (xiān) (shēng) (bì)   

((sòng))王安石(wángānshí)

(máo) (yán) (cháng) (sǎo) (jìng) (wú) (tái)

(huā) (mù) (chéng) (qí) (shǒu) (zì) (zāi)

 (yī) (shuǐ) (hù) (tián) (jiāng) 绿(lǜ) (rào)

(liǎng) (shān) (pái) (tà) (sòng) (qīng) (lái)

 

9(qiū) (yè) (jiāng) (xiǎo) (chū) (lí) (mén) (yíng) (liáng) (yǒu) (gǎn)        ((sòng))(lù) (you)

  (sān) (wàn) (lǐ) (hé) (dōng) (rù) (hǎi)

(wǔ) (qiān) (rèn) (yuè) (shàng) (mó) (tiān)

(yí) (mín) (lèi) (jìn) (hú) (chén) (lǐ)

(nán) (wàng) (wáng) (shī) (yòu) (yī) (nián)

 

 

10(you) (yuán) (bú) (zhí)       ((sòng))(yè)(shào)(wēng)

(yìng) (lián) (jī) 齿(chǐ) (yìn) (cāng) (tái)

(xiǎo) (kòu) (chái) (fēi) (jiǔ) (bú) (kāi)

 (chūn) (sè) (mǎn) (yuán) (guān) (bú) (zhù)

(yī) (zhī) (hóng) (xìng) (chū) (qiáng) (lái)

 

第二组

1(chì) (lè) (gē)     (北朝乐府(běicháoyuèfǔ))

(chì) (lè) (chuān)(yīn) (shān) (xià)

(tiān) (sì) (qióng) (lú) (lóng) (gài) (sì) (yǎ)

(tiān) (cāng) (cāng)(yě) (máng) (máng)

(fēng) (chuī) (cǎo) (dī) (xiàn) (niú) (yáng)

 

    2(chūn)  (xiǎo)     (táng)孟浩然(mènghàorán)

(chūn) (mián) (bú) (jué) (xiǎo)

(chù) (chù) (wén) (tí) (niǎo)

(yè) (lái) (fēng) (yǔ) (shēng)

(huā) (luò) (zhī) (duō) (shǎo)

 

 

 

 

 

3(jìng) (yè) (sī)     (táng)(lǐ) (bái)

(chuáng)(qián)(míng) (yuè)(guāng)

(yí) (shì) (dì)(shàng)(shuāng)

(jǔ) (tóu) (wàng) (míng) (yuè)

(dī) (tóu) (sī) (gù) (xiàng)

 

 

4(bié) (dǒng) (dà)      (táng)(gāo) (shì)

(qiān) (lǐ) (huáng) (yún) (bái) (rì) (xūn)

(běi) (fēng) (chuī) (yàn) (xuě) (fēn) (fēn)

(mò) (chóu) (qián) (lù) (wú) (zhī) (jǐ)

(tiān) (xià) (shuí) (rén) (bú) (shí) (jūn)

 

 

5(yú) (gē) (zǐ)      (táng)(zhāng)(zhì)(hé)

西(xī) (sāi) (shān) (qián) (bái) (lù) (fēi)

(táo) (huā) (liú) (shuǐ) (guì) (yú) (féi)

(qīng) (ruò) (lì) 绿(lǜ) (suō) (yī)

(xié) (fēng) (xì) (yǔ) (bú) (xū) (guī)

 

 

6(xiǎo) (ér) (chuí) (diào)   

(táng)胡令能(húlìngnéng)

(péng) (tóu) (zhì) (zǐ) (xué) (chuí) (lún)

(cè) (zuò) (méi) (tái) (cǎo) (yìng) (shēn)

(lù) (rén) (jiè) (wèn) (yáo) (zhāo) (shǒu)

(pà) (dé) (yú) (jīng) (bú) (yìng) (rén)

 

7江南春(jiāngnánchūn)     ((táng))杜牧(dùmù)

(qiān) (lǐ) (yīng) (tí) 绿(lǜ) (yìng) (hóng)

(shuǐ) (cūn) (shān) (guō) (jiǔ) (qí) (fēng)

(nán) (cháo) (sì) (bǎi) (bā) (shí) (sì)

(duō) (shǎo) (lóu) (tái) (yān) (yǔ) (zhōng)

 

8(liù) (yuè) (èr) (shí) (qī) (rì) (wàng) (hú) (lóu) (zuì) (shū)

 ((sòng))(sū) (shì)

(hēi) (yún) (fān) (mò) (wèi) (zhē) (shān)

(bái) (yǔ) (tiào) (zhū) (luàn) (rù) (chuán)

(juǎn) (dì) (fēng) (lái) (hū) (chuī) (sàn)

(wàng) (hú) (lóu) (xià) (shuǐ) (rú) (tiān)

 

 

9(sì) (shí) (tián) (yuán) (zá) (xìng)(1)

 ((sòng))(fàn) (chéng) (dà)

(zhòu) (chū) (yún) (tián) (yè) (jì) (má)

(cūn) (zhuāng) (ér) (nǚ) (gè) (dāng) (jiā)

(tóng) (sūn) (wèi) (jiě) (gòng) (gēng) (zhì)

(yě) (bàng) (sāng) (yīn) (xué) (zhòng) (guā)

 

 

10(xiàng) (cūn) (sì) (yuè)     ((sòng))翁卷(wēngjuǎn)

  绿(lǜ) (biàn) (shān) (yuán) (mǎn) (bái) (chuān)

(zǐ) (guī) (shēng) (lǐ) (yǔ) (rú) (yān)

(xiàng) (cūn) (sì) (yuè) (xián) (rén) (shǎo)

(cái) (l iáo) (cán) (sāng) (yòu) (chā) (tián)

 

 

 

第三组

1(yǒng)  (é)        ((táng))骆宾王(jiàbīnwáng)

(é) (é) (é)(qǔ) (xiàng) (xiàng) (tiān) (gē)

(bái) (máo) (fú) 绿(lǜ) (shuǐ)(hóng) (zhǎng) (bō) (qīng) (bō)

 

 

 

2(liáng)  (zhōu)  (cí)      (táng) (wáng)  (hàn)

(pú) (táo) (měi) (jiǔ) (yè) (guāng) (bēi)

(yù) (yǐn) (pí) (pá) (mǎ) (shàng) (cuī)

(zuì) (wò) (shā) (chǎng) (jūn) (mò) (xiào)

(gǔ) (lái) (zhēng) (zhàn) (jǐ) (rén) (huí)

 

3(gǔ) (lǎng) (yuè) (xíng)(jié)(xuǎn)xíng

 (táng)(lǐ) (bái)

(xiǎo) (shí) (bú) (shí) (yuè)(hū) (zuò) (bái) (yù) (pán)

(yòu) (yí) (yáo) (tái) (jìng)(fēi) (zài) (qīng) (yún) (duān)

(xiān) (rén)(chuí)(liǎng) (zú)(guì)(shù) (hé) (tuán) (tuán)

(bái) (tù) (dǎo) (yào) (chéng)(wèn) (yán) (shuí) (yǔ) (cān)

 

4(jué)  (jù)    (táng)(dù) (fǔ)

  (liǎng) (gè) (huáng) (lí) (míng) (cuì) (liǔ)

(yī) (háng) (bái) (lù) (shàng) (qīng) (tiān)

(chuāng) (hán) 西(xī) (lǐng) (qiān) (qiū) (xuě)

(mén) (bó) (dōng) (wú) (wàn) (lǐ) (chuán)

 

 

 

 

 

5(sāi) (xià) (qǔ)      (táng)(lú) (lún)

(yuè) (hēi) (yàn) (fēi) (gāo)

(dān) (yú) (yè) (dùn) (táo)

(yù) (jiāng) (qīng) (jì) (zhú)

(dà) (xuě) (mǎn) (gōng) (dāo)

 

 

6(mǐn) (nóng)    (táng)(lǐ) (shēn)

(chú) (hé) (rì) (dāng) (wǔ)

(hàn) (dī) (hé) (xià) (tǔ)

(shuí) (zhī) (pán) (zhōng) (cān)

(lì) (lì) (jiē) (xīn) (kǔ)

 

 

7(lè) (yóu) (yuán)    ((táng))李商隐(lǐshāngyǐn)

(xiàng) (wǎn)  (yì)   (bù) (shì)

(qū)   (chē)  (dēng)  (gǔ)   (yuán)

(xī)   (yáng)  (wú)    (xiàn)  (hǎo)

(zhī) (shì) (jìn)       (huáng)  (hūn)

 

 

8(yǐn) (hú) (shàng) (chū) (qíng) (hòu) (yǔ) 

 ((sòng))苏轼(sūshì)

(shuǐ) (guāng) (liàn) (yàn) (qíng) (fāng) (hǎo)

(shān) (sè) (kōng) (méng) (yǔ) (yì) (qí)

(yù) (bǎ) 西(xī) (hú) (bǐ) 西(xī) (zǐ)

(nóng) (zhuāng) (dàn) (mǒ) (zǒng) (xiāng) (yí)

 

9(sì) (shí) (tián) (yuán) (zá) (xìng)(2)  

 ((sòng))(fàn)(chéng)(dà)

(méi) (zǐ) (jīn) (huáng) (xìng) (zǐ) (féi)

(mài) (huā) (xuě) (bái) (cài) (huā) (xī)

(rì) (cháng) (lí) (luò) (wú) (rén) (guò)

(wéi) (yǒu) (qīng) (tíng) (jiá) (dié) (fēi)

 

10(mò)  (méi)   ((yuán))(wáng)(miǎn)

(wǒ) (jiā) (xǐ) (yàn) (chí) (tóu) (shù)

(duǒ) (duǒ) (huā) (kāi) (dàn) (mò) (hén)

(bú) (yào) (rén) (kuā) (yán) (sè) (hǎo)

(zhī) (liú) (qīng) (qì) (mǎn) (qián) (kūn)

 

第四组

 

1(fēng)      ((táng))(lǐ) (qiáo)

(jiě) (luò) (sān) (qiū) (yè)

(néng) (kāi) (èr) (yuè) (huā)

(guò) (jiāng) (qiān) (chǐ) (làng)

(rù) (zhú) (wàn) 竿(gān) (xié)

 

 

2(chū)  (sāi)     (táng)王昌龄(wángchānglíng)

(qín) (shí) (míng) (yuè) (hàn) (shí) (guān)

(wàn) (lǐ) (cháng) (zhēng) (rén) (wèi) (hái)

(dàn) 使(shǐ) (lóng) (chéng) (fēi) (jiàng) (zài)

(bú) (jiào) (hú) (mǎ) (dù) (yīn) (shān)

 

 

3(wàng) (lú) (shān) (pù) (bù)      (táng)(lǐ) (bái)

   (rì) (zhào) (xiāng) (lú) (shēng) (zǐ) (yān)

 (yáo) (kàn) (pù) (bù) (guà) (qián) (chuān)

(fēi) (liú) (zhí) (xià) (sān) (qiān) (chǐ)

(yí) (shì) (yín) (hé) (luò) (jiǔ) (tiān)

 

4(chūn) (yè) (xǐ) (yǔ)      (táng)杜甫(dùfǔ)

(hǎo) (yǔ) (zhī) (shí) (jié)(dāng) (chūn) (nǎi) (fā) (shēng)

(suí) (fēng) (qián) (rù) (yè)(rùn) (wù) (xì) (wú) (shēng)

(yè) (jìng) (yún) (jù) (hēi)(jiāng) (chuán) (huǒ) (dú) (míng)

(xiǎo) (kàn) (hóng) 湿(shī) (chù)(huā) (zhòng) (jǐn) (guān) (chéng)

 

5(wàng) (dòng) (tíng)     (táng)刘禹锡(liúyǔxī)

(hú) (guāng) (qiū) (yuè) (liǎng) (xiāng) (hé)

(tán) (miàn) (wú) (fēng) (jìng) (wèi) (mó)

(yáo) (wàng) (dòng) (tíng) (shān) (shuǐ) (cuì)

(bái) (yín) (pán) (lǐ) (yī) (qīng) (luó)

 

6(mǐn) (nóng)   (táng)李绅(lǐshēn)

(chūn) (zhǒng) (yī) (lì) (sù)

(qiū) (shōu) (wàn) (kē) (zǐ)

(sì) (hǎi) (wú) (xián) (tián)

(nóng) (fū) (yóu) 饿(è) (sǐ)

 

7(fēng)    (táng)罗隐(luóyǐn)

  (bú) (lùn) (píng) (dì) (yǔ) (shān) (jiān)

(wú) (xiàn) (fēng) (guāng) (jìn) (bèi) (zhàn)

(cǎi) (dé) (bǎi) (huā) (chéng) (mì) (hòu)

(wéi) (shuí) (xīn) (kǔ) (wéi) (shuí) (tián)

 

8(huì) (chóng) (chūn) (jiāng) (xiǎo) (jǐng)  

((sòng))(sū) (shì)

 (zhú) (wài) (táo) (huā) (sān) (liǎng) (zhī)

(chūn) (jiāng) (shuǐ) (nuǎn) (yā) (xiān) (zhī)

(lóu) (hāo) (mǎn) (dì) (lú) (yá) (duǎn)

(zhèng) (shì) (hé) (tún) (yù) (shàng) (shí)

 

9(xiǎo)  (chí)      

((sòng))(yáng) (wàn) (lǐ)

(quán) (yǎn) (wú) (shēng) (xī) (xì) (liú)

(shù) (yīn) (zhào) (shuǐ) (ài) (qíng) (róu)

(xiǎo) (hé) (cái) (lù) (jiān) (jiān) (jiǎo)

(zǎo) (yǒu) (qīng) (tíng) (lì) (shàng) (tóu)

 

10(shí) (huī) (yín)    ((míng))于谦(yúqiān)

 (qiān) (chuí) (wàn) (záo) (chū) (shēn) (shān)

(liè) (huǒ) (fén) (shāo) (ruò) (děng) (xián)

(fěn) (shēn) (suì) (gǔ) (hùn) (bú) (pà)

(yào) (liú) (qīng) (bái) (zài) (rén) (jiān)

 

第五组

 

1(yǒng)  (liǔ)     (táng)贺知章(hèzhīzhāng)

(bì) (yù) (zhuāng) (chéng) (yī) (shù) (gāo)

(wàn) (tiáo) (chuí) (xià) 绿(lǜ) (sī) (tāo)

(bú) (zhī) (xì) (yè) (shuí) (cái) (chū)

(èr) (yuè) (chūn) (fēng) (sì) (jiǎn) (dāo)

 

2(fú) (róng) (lóu) (sòng) (xīn) (jiàn)  

(táng)王昌龄(wángchānglíng)

(hán) (yǔ) (lián) (jiāng) (yè) (rù) (wú)

(píng) (míng) (sòng) (kè) (chǔ) (shān) (gū)

(luò) (yáng) (qīn) (yǒu) (rú) (xiāng) (wèn)

(yī) (piàn) (bīng) (xīn) (zài) (yù) (hú)

 

3(zèng) (wāng) (lún)    (táng)(lǐ) (bái)

  (lǐ) (bái) (chéng) (zhōu) (jiāng) (yù) (xíng)

(hū) (wén) (àn) (shàng) (tà) (gē) (shēng)

(táo) (huā) (tán) (shuǐ) (shēn) (qiān) (chǐ)

(bú) (jí) (wāng) (lún) (sòng) (wǒ) (qíng)

 

4(jué) (jù)     

(táng)杜甫(dùfǔ)

(chí) (rì) (jiāng) (shān) (lì)

(chūn) (fēng) (huā) (cǎo) (xiāng)

(ní) (róng) (fēi) (yàn) (zǐ)

(shā) (nuǎn) (shuì) (yuān) (yāng)

 

5(làng) (táo) (shā)    

(táng)刘禹锡(liúyǔxī)

(jiǔ) (qǔ) (huáng) (hé) (wàn) (lǐ) (shā)

(làng) (táo) (fēng) (bò) (zì) (tiān) (yá)

(rú) (jīn) (zhí) (shàng) (yín) (hé) (qù)

(tong) (dào) (qiān) (niú) (zhì) (nǚ) (jiā)

 

6(jiāng) (xuě)    (táng)(liǔ)(zōng)(yuán)

(qiān) (shān) (niǎo) (fēi) (jué), 

(wàn) (jìng) (rén) (zōng) (miè)

(gū) (zhōu) (suō) (lì) (wēng)

(dú) (diào) (hán) (jiāng) (xuě)

 

7(jiāng)(shàng) (yú) (zhě)    

((sòng))(fàn) (zhòng) (yān)

(jiāng) (shàng) (wǎng) (lái) (rén)

(dàn) (ài) (lú) (yú) (měi)

(jūn) (kàn) (yī) (yè) (zhōu)

(chū) (rù) (fēng) (bō) (lǐ)

 

8(tí) 西(xī) (lín) (bì)     

 ((sòng))苏轼(sūshì)

(héng) (kàn) (chéng) (lǐng) (cè) (chéng) (fēng)

(yuǎn) (jìn) (gāo) (dī) (gè) (bú) (tóng)

(bú) (shí) (lú) (shān) (zhēn) (miàn) (mù)

(zhī) (yuán) (shēn) (zài) (cǐ) (shān) (zhōng)

 

9(xiǎo) (chū) (jìng) (cí) (sì) (sòng) (lín) (zǐ) (fāng)

 ((sòng))(yáng) (wàn) (lǐ)

(bì) (jìng) 西(xī) (hú) (liù) (yuè) (zhōng)

(fēng) (guāng) (bú) (yǔ) (sì) (shí) (tóng)

(jiē) (tiān) (lián) (yè) (wú) (qióng) (bì)

(yìng) (rì) (hé) (huā) (bié) (yàng) (hóng)

 

10(zhú) (shí)      ((qīng))郑燮(zhèngxiè)

  (yǎo) (dìng) (qīng) (shān) (bú) (fàng) (sōng)

(lì) (gēn) (yuán) (zài) (pò) (yán) (zhōng)

(qiān) (mó) (wàn) (jī) (hái) (jiān) (jìn)

(rèn) (ěr) (dōng) 西(xī) (nán) (běi) (fēng)

 

第六组

 

1(liáng) (zhōu) (cí)    (táng)王之涣(wángzhīhuàn)

(huáng) (hé) (yuǎn) (shàng) (bái) (yún) (jiān)

(yī) (piàn) (gū) (chéng) (wàn) (rèn) (shān)

(qiāng) (dí) (hé) (xū) (yuàn) (yáng) (liǔ)

(chūn) (fēng) (bú) (dù) (yù) (mén) (guān)

 

2鹿(lù) (zhái)   (táng)王维(wángwéi)

(kōng) (shān) (bú) (jiàn) (rén)

(dàn) (wén) (rén) (yǔ) (xiǎng)

(fǎn) (jǐng) (rù) (shēn) (lín)

(fù) (zhào) (qīng) (tái) (shàng)

 

3(huáng) (hè) (lóu) (sòng) (mèng) (hào) (rán) (zhī) 广(guǎng) (líng)     (táng)(lǐ) (bái)

(gù) (rén) 西(xī) (cí) (huáng) (hè) (lóu),

(yān) (huā) (sān) (yuè) (xià) (yáng) (zhōu)

(gū) (fān) (yuǎn) (yǐng) (bì) (kōng) (jìn)

(wéi) (jiàn) (cháng) (jiāng) (tiān) (jì) (liú)

 

4(jiāng) (pàn) (dú) (bù) (xún) (huā)

 ((táng))杜甫(dùfǔ)

 (huáng) (shī) (tǎ) (qián) (jiāng) (shuǐ) (dōng)

(chūn) (guāng) (lǎn) (kùn) (yǐ) (wēi) (fēng)

(táo) (huā) (yī) (cù) (kāi) (wú) (zhǔ)

(kě) (ài) (shēn) (hóng) (ài) (qiǎn) (hóng)

 

5(fù) (dé) (gǔ) (yuán) (cǎo) (sòng) (bié) 

(táng)白居易(báijūyì)

(lí) (lí) (yuán) (shàng) (cǎo)(yī) (suì) (yī) (kū) (róng)

(yě) (huǒ) (shāo) (bú) (jìn)(chūn) (fēng) (chuī) (yòu) (shēng)

(yuǎn) (fāng) (qīn) (gǔ) (dào) (qíng) (cuì) (jiē) (huāng) (chéng)

(yòu) (sòng) (wáng) (sūn) (qù)(qī) (qī) (mǎn) (bié) (qíng)

 

6(xún) (yǐn) (zhě) (bú) (yù)     ((táng))贾岛(jiǎdǎo)

(sōng) (xià) (wèn) (tóng) (zǐ)(yán) (shī) (cǎi) (yào) (qù)

(zhī) (zài) (cǐ) (shān) (zhōng)(yún) (shēn) (bú) (zhī) (chù)

 

7(yuán) (rì)  

 ((sòng))王安石(wángānshí)

   (bào) (zhú) (shēng) (zhōng) (yī) (suì) (chú)

(chūn) (fēng) (sòng) (nuǎn) (rù) (tú) (sū)

 (qiān) (mén) (wàn) (hù) (tóng) (tóng) (rì)

(zǒng) (bǎ) (xīn) (táo) (huàn) (jiù) (fú)

 

8(xià) (rì) (jué) (jù)

        ((sòng))(lǐ) (qīng) (zhào)

(shēng) (dāng) (zuò) (rén) (jié)(sǐ) (yì) (wéi) (guǐ) (xióng)

(zhì) (jīn) (sī) (xiàng) (yǔ)(bú) (kěn) (guò) (jiāng) (dōng)

 

9(chūn) (rì)      ((sòng))朱熹(zhūxī)

(shèng) (rì) (xún) (fāng) (sì) (shuǐ) (bīn)

(wú) (biān) (guāng) (jǐng) (yī) (shí) (xīn)

(děng) (xián) (shí) (dé) (dōng) (fēng) (miàn)

(wàn) (zǐ) (qiān) (hóng) (zǒng) (shì) (chūn)

 

10(suǒ) (jiàn)   

 ((qīng))袁枚(yuánméi)

(mù) (tóng) (jì) (huáng) (niú)

(gē) (shēng) (zhèn) (lín) (yuè)

(yì) (yù) (bǔ) (míng) (chán)

 (hū) (rán) (bì) (kǒu) (lì)

 

 

 

第七组

 

1(sòng) (yuán) (èr) 使(shǐ) (ān) 西(xī)    (táng)王维(wángwéi)

(wèi) (chéng) (cháo) (yǔ) (yì) (qīng) (chén)

(kè) (shě) (qīng) (qīng) (liǔ) (sè) (xīn)

(quàn) (jūn) (gèng) (jìn) (yī) (bēi) (jiǔ)

西(xī) (chū) (yáng) (guān) (wú) (gù) (rén)

 

2早发白帝城(zǎofābáidìchéng)      (táng)(lǐ) (bái)

  (cháo) (cí) (bái) (dì) (cǎi) (yún) (jiān)

(qiān) (lǐ) (jiāng) (líng) (yī) (rì) (hái)

  (liǎng) (àn) (yuán) (shēng) (tí) (bú) (zhù)

(qīng) (zhōu) (yǐ) (guò) (wàn) (chóng) (shān)

 

3(fēng) (qiáo) (yè) (bó)  

((táng))张继(zhāngjì)

(yuè) (luò) (wū) (tí) (shuāng) (mǎn) (tiān)

(jiāng) (fēng) (yú) (huǒ) (duì) (chóu) (mián)

(gū) (sū) (chéng) (wài) (hán) (shān) (sì)

(yè) (bàn) (zhōng) (shēng) (dào) (kè) (chuán)

 

4(chí) (shàng)   ((táng))白居易(báijūyì)

(xiǎo) (wá) (chēng) (xiǎo) (tǐng)

(tōu) (cǎi) (bái) (lián) (huí)

(bú) (jiě) (cáng) (zōng) (jì)

(fú) (píng) (yī) (dào) (kāi)

 

5(shān) (háng)  

 ((táng))(dù)(mù)

 (yuǎn) (shàng) (hán) (shān) (shí) (jìng) (xié)

(bái) (yún)  (shēn)  (chù) (yǒu) (rén) (jiā)

(tíng) (chē) (zuò) (ài) (fēng) (lín) (wǎn)

(shuāng) (yè) (hóng) (yú) (èr) (yuè) (huā)

 

6泊船瓜洲(bóchuánguāzhōu)  

((sòng))王安石(wángānshí)

 (jīng) (kǒu) (guā) (zhōu) (yī) (shuǐ) (jiān)

(zhōng) 山只(shānzhī) (gé) (shù) (chóng) (shān)

(chūn) (fēng) (yòu) 绿(lǜ) (jiāng) (nán) (àn)

(míng) (yuè) (hé) (shí) (zhào) (wǒ) (huán)

 

7(shì) (ér) 

((sòng))(lù) (you)

 (sǐ) (qù) (yuán) (zhī) (wàn) (shì) (kōng)

(dàn) (bēi) (bú) (jiàn) (jiǔ) (zhōu) (tóng)

 (wáng) (shī) (běi) (dìng) (zhōng) (yuán) (rì)

(jiā) (jì) (wú) (wàng) (gào) (nǎi) (wēng)

 

8(tí) (lín) (ān) (dǐ)   

((sòng))林升(línshēng)

(shān) (wài) (qīng) (shān) (lóu) (wài) (lóu)

西(xī) (hú) (gē) (wǔ) (jǐ) (shí) (xiū)

(nuǎn) (fēng) (xūn) (dé) (yóu) (rén) (zuì)

(zhí) (bǎ) (háng) (zhōu) (zuò) (biàn) (zhōu)

 

9(cūn)  (jū)      ((qīng))(gāo)(dǐng)

(cǎo) (zhǎng) (yīng) (fēi) (èr) (yuè) (tiān)

(fú) (dī) (yáng) (liǔ) (zuì) (chūn) (yān)

(ér) (tóng) (sàn) (xué) (guī) (lái) (zǎo)

(máng) (chèn) (dōng) (fēng) (fàng) (zhǐ) (yuān)

 

10(jǐ) (hài) (zá) (shī)

((qīng))龚自珍(gōngzìzhēn)

(jiǔ) (zhōu) (shēng) (qì) (shì) (fēng) (léi)

(wàn) (mǎ) (qí) (yīn) (jiū) (kě) (āi)

 (wǒ) (quàn) (tiān) (gōng) (chóng) (dǒu) (sòu)

(bú) (jū) (yī) (gé) (jiàng) (rén) (cái)

 

第八组

 

1回乡(huíxiāng)(ǒu)(shū)    (táng)(hè)(zhī)(zhāng)

      

(shǎo) (xiǎo)   (lí)   (jiā) (lǎo) (dà)   (huí)

(xiāng)    (yīn) (wú) (gǎi) (bìn) (máo) (shuāi) 

(ér)   (tóng) (xiāng) (jiàn)  (bù)      (xiāng)    (shí)

(xiào)  (wèn)    (kè)   (cóng)      (hé)   (chù) (lái)     

 

2滁州(chúzhōu)西(xī)(jiàn)   (táng)(wéi)(yìng)(wù)

(dú)   (lián)  (yōu)    (cǎo)  (jiàn)    (biān) (shēng)

(shàng) (yǒu)    (huáng) (lí) (shēn)   (shù)  (míng)

(chūn)      (cháo)      (dài)  (yǔ)   (wǎn) (lái)      (jí)  

(yě)   (dù)   (wú)   (rén) (zhōu)      (zì)   (héng)

 

3早春(zǎochūn)(chéng)(shuǐ)(bù)(zhāng) (shí)  (bā) (yuán) (wài)

(táng)韩愈(hányù)

(tiān) (jiē) (xiǎo) (yǔ) (rùn) (rú)  (sū)

(cǎo) (sè) (yáo) (kàn) (jìn) (què) (wú)

(zuì) (shì) (yī) (nián) (chūn) (hǎo) (chù)

(jué) (shèng) (yān) (liǔ) (mǎn) (huáng) (dōu)

 

4(yǒng) (liǔ)   (táng)(hè) (zhī) (zhāng)

(bì)   (yù)   (zhuāng)   (chéng)     (yī)   (shù)  (gāo)

(wàn)       (tiáo) (chuí)    (xià)  绿(lǜ)   (sī)   (tāo) 

(bù)   (zhī) (xì)   (yè)   (shuí)      (cái) (chū)

(èr)   (yuè) (chūn)      (fēng)      (sì)   (jiǎn)      (dāo)

 

5小儿(xiǎoér)垂钓(chuídiào)  (táng) (hú)(lìng)(néng)

(péng) (tóu) 稚子(zhìzǐ) (xué) (chuí) (lún)

(cè) (zuò)  (méi) (tái) (cǎo) (yìng) (shēn)

路人(lùrén) 借问(jièwèn) (yáo) 招手(zhāoshǒu)

(pà) (dé) (yú) (jīng) (bù) (yìng) (rén)

 

6清明(qīngmíng)    (táng)(dù)(mù)

(qīng)      (míng)      (shí) (jié) (yǔ)   (fēn) (fēn)

(lù)   (shàng)    (xíng)      (rén) (yù)   (duàn)      (hún)

(jiè) (wèn) (jiǔ) (jiā) (hé)   (chù) (yǒu)

(mù)   (tóng)      (yáo) (zhǐ) (xìng)      (huā) (cūn)

 

7(guān)(shū)有感(yǒugǎn)    

(sòng)(zhū) (xī)

(bàn) (mǔ) (fāng) (táng) (yī) (jiàn) (kāi)

(tiān) (guāng) (yún) (yǐng) (gòng) (pái) (huái)

(wèn) (qú) (nǎ) (dé) (qīng) (rú) (xǔ)?

(wéi) (yǒu) (yuán) (tóu) (huó) (shuǐ) (lái)

 

8(yǐn) (hú) (shàng)  (chū)  (qíng) (hòu) (yǔ)   

(sòng)苏轼(sūshì)

(shuǐ)       (guāng)     (liàn) (yàn) (qíng)      (fāng)       (hǎo)

(shān)       (sè)  (kōng)      (mēng)     (yǔ)   (yì)   (qí)  

(yù)   (bǎ)   西(xī)   (hú)   (bǐ)   西(xī)   (zǐ)  

(dàn) (zhuāng)  (nóng)  (mǒ) (zǒng) (xiāng)     (yí)  

 

9小池(xiǎochí)     (sòng)(yáng) (wàn) (lǐ)

(quán)      (yǎn) (wú)   (shēng)    (xī)   (xì)   (liú),

(shù) (yīn) (zhào) (shuǐ)   (ài)   (qíng) (róu)

(xiǎo) (hé)       (cái) (lù)   (jiān) (jiān) (jiǎo),

(zǎo) (yǒu) (qīng) (yán) (lì)       (shàng) (tóu)

 

10(sān) (qú) (dào) (zhōng)   ((sòng))(zēng) (jǐ)

(méi) (zǐ)(huáng) (shí)  (rì) (rì) (jīng)

(xiǎo)  (xī) (fàn) (jìn) (què) (shān) (xíng)

绿(lǜ)  (yīn) (bù) (jiǎn) (lái) (shí) (lù)

(tiān) (dé) (huáng)  (lí)  (sì)  (wǔ) (shēng)

 


 

 

 

 

 

原创文章如转载请注明:转载自<马一顺的博客>
标签: 必背古诗80首 拼音

分类:知识学习  | 发布:Mason | 评论:0条 | 发表时间:2017-2-16 15:16 Thursday
引用:
上一篇: 雏鹰中队语文寒假作业建议
下一篇:奥数四则运算及解答

相关文章

发表评论: